ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR
Bir tarafta adresi Davutdede Mah. Conk Sk. No:24 Kat:3 No:10 Yıldırım /BURSA olan ve ünvanı YAPISAN AHŞAP (Bundan sonra YAPISAN AHŞAP olarak anılacaktır) Diğer tarafta adresi……………………………………………………….……olan ve ünvanı …………………………….……………….……….(Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır.) bulunmaktadır.
2-SÖZLEŞME KONUSU
İşbu sözleşme; YAPISAN AHŞAP ile BAYİİ arasında yapılacak ticari alışveriş ile ilgili iş akışını, şartlarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini, sözleşmenin süresini, fesih şartlarını ve ihtilaf durumunda çözümünü düzenlemektedir.

3-TANIMLAR
YAPISAN AHŞAP, internet ortamında yapısanahsap.com adresinden ulaşılan, BAYİ’nin özel şifre ile girebildiği, sipariş, cari hesap, ödeme, iade ve arızalı ürün işlemlerinin takibini yapabildiği YAPISAN AHŞAP tarafından yazılmış ve geliştirilen toptan ticaret sitesidir.

İkinci adrese sevk: BAYİ’nin merkez adresi dışındaki şubelerine veya müşterilerine gönderilmek üzere YAPISAN AHŞAP üzerinden verdiği siparişlerin YAPISAN AHŞAP tarafından bu adreslere sevkidir.
Sanal POS: YAPISAN AHŞAP’nın sunduğu her türlü mal ve hizmet bedelinin internet üzerinden banka kartı veya kredi kartı ile tahsil edilmesine aracılık eden ve bankalarca desteklenen POS yazılım sistemi.

4-FİKRİ SINAİ HAKLARI:

BAYİ, YAPISAN AHŞAP’ın yazılı izni olmadan YAPISAN AHŞAP adına tescilli marka ve logoların hiçbirini kullanamaz. BAYİ, internet’te kullanılan servislerin ve yazılımların telif hakkının YAPISAN AHŞAP’a ait olduğunu, bu yazılım ve sitedeki her türlü bilginin YAPISAN AHŞAP’ın yazılı izni olmadan çoğaltılıp dağıtılmayacağını kabul eder.BAYİ diğer kullanıcıların zararına haksız rekabet doğurucu davranmamayı, onların iletişimini engellememeyi, alım yapma niyeti olmaksızın internet ortamında gösterilen stokları rezerve etmeye kalkışmamayı, başka kullanıcılara ve ortama zarar verici virüs, program vs. üretmemeyi ve zincir posta, postalanması yasak mesajları postalamamayı, elde etmiş olduğu herhangi bir ticari bilgiyi zarar verici şekilde kullanmamayı, rızası ile veya rıza harici başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri zarar verici kötü amaçlarla kullanmamayı, kayıt etmemeyi başka adreslere göndermemeyi, ticari ve sosyal etik değerlere, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun davranmayı, tehdit, taciz, hakaret içeren ifadelerde bulunmamayı, şifre, kullanıcı adı seçimi, talep yazı ve mesajlarda bunlara uygun davranmayı, bu gibi hallerde sorumluluğun kendisine ve kötü niyetli kullanıcılara ait olduğunu ve YAPISAN AHŞAP’ın sorumluluğu bulunmadığını, YAPISAN AHŞAP’ın izni olmadan internet hizmetlerini özel, şahsi, ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet ticareti yapmamayı, buna yönelik kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet, promosyon, teklif, zincir mektup ve reklam faaliyetlerinde bulunmamayı, böylesi durumlarda YAPISAN AHŞAP’ın tek taraflı olarak akdi fesih edebileceğini, kabul eder.

5. TÜKETİCİ HAKLARI:
BAYİ’nin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve bu amaçla çıkan tebliğ ve yönetmeliklere aykırı davranışları nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluk tümü ile BAYİ’ye aittir. YAPISAN AHŞAP nihai tüketiciye kanuni teselsül veya müşteri memnuniyetini sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli BAYİ hiçbir kayıt ileri sürmeden talep halinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6. YASAK BEYAN VE TANITIM:
BAYİ kendisini hiçbir şekilde YAPISAN AHŞAP’nın iş ortağı veya acentası gibi gösteremez. YAPISAN AHŞAP adına bildirim ve taahhütte bulunamaz.
BAYİ, YAPISAN AHŞAP ile yaptığı ticaret ve işbu sözleşme nedeni ile elde ettiği ticari sır ve bilgileri haksız rekabet oluşturacak ve YAPISAN AHŞAP aleyhine olacak şekilde kullanamaz, açıklamayamaz, beyanda bulunamaz.

7. İNTERNET ŞİFRESİ VE KULLANIMI :
internet kullanım ana şifresi BAYİ’nin bu sözleşmenin ekinde beyan ettiği şirket bilgilerine göre
e-posta yoluyla YAPISAN AHŞAP tarafından sözleşmeyi imzalayan şirket yetkisinin mail adresine gönderilecektir.
internet kullanımı için YAPISAN AHŞAP tarafından verilen müşteri kodu, kullanıcı adı ve şifresi ve ayrıca BAYİ tarafından tanımlanacak ek alt kullanıcı şifreleri BAYİ’ye özel olup, kullanımından doğacak her türlü zarar ve sorumluluk BAYİ’ye aittir. BAYİ, sözleşme süresince internet ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Bunun tespiti
halinde YAPISAN AHŞAP, internet şifresini iptal edebilir ve sözleşmeyi fesih edebilir. BAYİ, internet kullanımı sırasında yasalara ve genel ahlaka aykırı içerik, mesajlar ve yazılımlar göndermemeyi kabul eder. BAYİ, internet servislerinin güvenliğini sarsıcı kullanım ve davranışlarda bulunursa meydana gelen ve/veya muhtemel zararlardan sorumludur.

BAYİ, yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı veya bilgilerin YAPISAN AHŞAP haricinde başka şahısların eline geçmesinden YAPISAN AHŞAP’ın sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her tür verinin BAYİ rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların BAYİ bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun BAYİ’ye ait olduğunu, bundan dolayı YAPISAN AHŞAP’dan tazminat talep hakkı bulunmadığını kabul eder. Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.

8. İNTERNET ÜZERİNDE ÜRÜN TEŞHİRİ, FİYAT, STOK BİLGİLERİ VE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI:
Ürünlerin internet’te teşhir edilmiş olması, ürünlerin stokta bulunmasının taahhüt edildiği anlamına gelmez. YAPISAN AHŞAP, stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir veya stok durumuna göre kısmen yapabilir veya siparişi iptal ederek, ödeme yapılmış ise sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. YAPISAN AHŞAP, internet’te satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkına haizdir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde YAPISAN AHŞAP hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Bundan dolayı BAYİ’nin herhangi bir tazminat talebi olamaz. BAYİ, satışları ile ilgili sözleşmelerini anılan şartlara tabi olarak yapacaktır.

9.İNTERNET ÜZERİNDEN SİPARİŞ:

BAYİ, siparişlerini YAPISAN AHŞAP’ın belirleyeceği biçimlerde verir. YAPISAN AHŞAP sipariş tutarı konusunda asgari sınırlamalar koyabilir. BAYİ ikinci adrese sevkiyat siparişlerini internet’i kullanarak vermek zorundadır. Bu siparişler verilirken siparişlerin hangi tanımlı sevk adresine teslim edileceği internet’ten seçilecektir. BAYİ tarafından YAPISAN AHŞAP Müşteri Temsilcisine sözlü olarak verilecek siparişlerde ilave adreslere gönderi kesinlikle yapılmayacaktır.

10. İKİNCİ ADRESE SEVK :
BAYİ, bu anlaşma Ek’inde veya anlaşmayı imzaladıktan sonra YAPISAN AHŞAP’a Ek-3’de yer alan formu tüm BAYİ şubeleri / müşterileri için ayrı ayrı olacak şekilde, antetli kağıda basılı, eksiksiz doldurulmuş ve BAYİ yetkilisi tarafından onaylanmış bir biçimde gönderecektir. Sözleşme ve kaydedilecek ilk adreslere ait dokümanın BAYİ tarafından orijinalinin gönderilmesi zorunludur.
Sonradan ilave edilecek adresler için yine Ek-3’deki form aynı şekilde doldurulup kargo, posta ya da fax yoluyla veya elden YAPISAN AHŞAP’a ulaştırılacaktır. BAYİ bu şekilde YAPISAN AHŞAP’ın belirleyeceği sayıda adres tanımlatabilir. Bu başvuru sonuçları YAPISAN AHŞAP tarafından en geç bir iş günü içinde kabul ya da reddedilecek ve sonuç BAYİ’ye YAPISAN AHŞAP tarafından bildirilecektir. Bu şube /müşteri adreslerinin değişmesi durumunda yine aynı formla yeni adresi bildirmek ve eski adresin iptali için faks ya da e-posta ile müşteri temsilcisine bilgi vermek zorundadır. Bu bilginin geç ya da eksik verilmesi durumunda doğabilecek her türlü zararın tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır.

11. İKİNCİ ADRESE TESLİMDE SORUMLULUK:
BAYİ’nin şubesi veya müşterisinin elemanlarının adres ve kimlik bilgilerini yanlış vermeleri veya teslimatta bu nedenlerle hukuki geçersizlik, malın çalınma veya dolandırılma veya başka nedenlerle zayi edilmesi hallerinde veya sipariş edilen ürünlerin taşınması, yerleştirilmesi, teşhir, satış ve kurulum sırasında ürünlere ve 3.şahıslara verecekleri herhangi bir zarardan dolayı YAPISAN AHŞAP’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağı, bu zararlardan dolayı bizzat BAYİ sorumlu olacağını kabul eder. BAYİ, YAPISAN AHŞAP’a söz konusu ürün bedelini bila itiraz ödeyeceği gibi ayrıca YAPISAN AHŞAP’ın açıklanan ve benzeri nedenlerle ödemek zorunda kalacağı maddi manevi her tür tazminat bedelini gecikmeksizin nakden ve defaten ödeyeceğini bila kaydu şart kabul ve taahhüt eder.
12. HATALI ADRESE SEVK:
Bayi tarafından YAPISAN AHŞAP’ın belirlediği usullerle aykırı bir şekilde hatalı kargo adresi bildirilmesi nedeni ile alıcıya teslimat yapılamaması durumunda YAPISAN AHŞAP’a geri iade olan malın kargo masrafları BAYİ tarafından karşılanır ve bedel BAYİ hesabına borç kaydedilir.

13. NAKLİYE –TESLİMAT, SEYİR RİSKİ :
Kargo teslim fişinin veya irsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ malları (ve faturayı) teslim almış kabul edilecektir. Eğer siparişin ulaştırılmasında YAPISAN AHŞAP sevkiyatı kullanılacaksa kargo fişi yerine YAPISAN AHŞAP Satış İrsaliyesi veya İrsaliyeli Fatura ile imza karşılığı teslim gerçekleşecektir. Teslimat anında irsaliye veya irsaliyeli fatura içeriğinde bir eksiklik, kolide bir hasar ya da bantı açılmış olması durumunda koliyi teslim almadan önce kargo ya da sevkiyat yetkililerine tutanak tutturulmalı ya da ürün(ler) hiç teslim alınmamalıdır. Teslim alındıktan sonra BAYİ bu konuda hiçbir hak iddia etmeyecektir. Bayinin merkezi dışında bildireceği ikinci adreslere yapılacak teslimatlar içinde bu madde hükümleri geçerlidir. YAPISAN AHŞAP deposunda teslimlerde teslim alacak kişi veya kişiler, sipariş sırasında kendilerine bildirilecek sipariş numarasını bildirerek ürün(leri) teslim alabilirler. YAPISAN AHŞAP gerek gördüğü taktirde her tür ek bilgi ve belge ve güvence isteyebilir. Bunların temin edilmemesi halinde YAPISAN AHŞAP’ın malı teslim etmeme ve siparişi iptal etme yetkisi vardır.
Nakliye ve kargo masrafları BAYİ’ye aittir. YAPISAN AHŞAP dilediği oranda katkı payı sağlayabilir. Sağladığı katkı payından her zaman vazgeçebilir. Nakliye veya kargo bedeli ürünlerle birlikte veya ayrıca fatura edilebilir.

14. ARIZALI AYIPLI ÜRÜN İADESİ:
Ürünlerde arıza ve ayıplara ilişkin yasal süreleri içinde tespit ve bildirimleri yapılması halinde YAPISAN AHŞAP bu ürünü iade alarak yeni ürün ile değiştirir. Ürün iadesine ilişkin prosedür internet’te yayınlanır ve Bayi bu prosedüre uyar. Bayi bu düzenlemenin aksine farklı bir prosedür uygulayamaz.

15. KONSİNYE SATIŞ YASAĞI:
YAPISAN AHŞAP konsinye satış yapmamaktadır. Ürün peşin veya vadesinde ödenmek üzere satılır. Satılan mal arıza ve ayıp hükümleri dışında iade alınmaz.

16. FATURAYA İTİRAZ:
Faturayı aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde fatura bilgilerine itiraz etmediği takdirde içeriği ile birlikte kabul etmiş sayılır.

17. VADE FARKI:
BAYİ’nin yaptığı geç ödemelere aylık %12 vade farkı uygulanır. YAPISAN AHŞAP kendi tasarrufunda olmak üzere fatura bazında bu vade farkını azaltabilir veya artırabilir. Vade farkı, ilk faturaya ilave edilebileceği gibi, müstakil fatura ile de tanzim edilebilir. BAYİ vade farkı oranlarının YAPISAN AHŞAP tarafından belirlenmesini kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.

18.SERBEST FAİZ ANLAŞMASI:
BAYİ; fatura, çek ve senet vs sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunu ödemekte temerrüde düşmesi halinde geciken ödemeye akdi faiz olarak en yüksek banka tüketici kredi faizi oranında faiz uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

19.KREDİ KARTI İLE ÖDEME –SANAL POS İŞLEMLERİ USUL KURALLARI:
BAYİ, internet üzerinden kullanacağı sanal POS işlemindeki kredi kartı ödeme talimatını eksiksiz doldurmayı ve ekinde istenen belgeleri tam ve gerçeğe uygun olarak vermeyi kabul eder. BAYİ, istenilen evrakların YAPISAN AHŞAP’a verilmemesinden veya eksik veya gerçeğe aykırı verilmesinden dolayı doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul eder. BAYİ cari hesabına alacak kaydedilecek her türlü kredi kartı ödemelerinde YAPISAN AHŞAP’ın bankalara yapmak zorunda kalacağı geri ödemeleri, YAPISAN AHŞAP’ın cari hesabına döviz olarak ödemeyi taahhüt eder. Havale ile veya pos makineleri ile yapılan ödemelerdeki tüm banka komisyon vergi vs ücretleri BAYİ’ye aittir. BAYİ, isterse firma ortaklarının kredi kartlarını internette tanımlatmak ve ödemelerini otomatik yapmak için EK-4 formunu eksiksiz olarak doldurup YAPISAN AHŞAP’a gönderir.

20.ÖDEMELER:
Faturalar üzerinde belirtilen vade tarihinde ödenir. BAYİ’nin cari hesap için verdiği çek ve senetler BAYİ’nin alacağı olarak cari hesaba kaydedilir. BAYİ’nin temerrüdü sonucunda, tahakkuk edecek faiz tutarı, faturaya ilave edileceği gibi münhasıran kesilecek fatura ile de BAYİ’nin hesabına borç olarak kaydedilir.

21.MUTABAKATLAR:
BAYİ, ay sonu itibarı ile cari hesap mutabakatı için internet’te yayınlanan cari hesap ekstresini inceler ve takip eden ayın 15’ine kadar varsa itirazını ve itirazına konu belgeleri yazılı, elektronik posta yada faks yoluyla YAPISAN AHŞAP’ya bildirir. YAPISAN AHŞAP’a itiraza ilişkin bir bildirim yapılmadığında internet’te bulunan cari hesap ekstresini kayıtsız şartsız kabul etmiş olacağını BAYİ kabul ve taahhüt
eder.

22.MUACCELİYET:
BAYİ, YAPISAN AHŞAP’a olan fatura borçları, vermiş olduğu kambiyo evrakları ve/veya sözleşmeden kaynaklanan herhangi borcunu süresi içinde ödemeyerek temerrüte düşmesi halinde bütün borçlarının muaccel olacağını ve herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bunları bir kerede nakden ve defaten ödeyeceğini, YAPISAN AHŞAP’ın mevcut teminatlarından bunları derhal mahsup etme yetkisi bulunduğunu bila kaydu şart ve bila rücu beyan kabul ve taahhüt eder.

23.TEMİNAT:
BAYİ her türlü kredi kartlı alış veriş, sanal POS sisteminin kullanımı veya kredili çalışma ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmenin teminatı olarak işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte …………………….TL.’lik kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunu YAPISAN AHŞAP’ya vermekle yükümlüdür. İşbu teminat mektubu, sözleşmenin geçerli bulunduğu sürece YAPISAN AHŞAP’da kalacak, yenilenmesi gerekİrse yenilenecek ve tüm ilişkilerin sona erdirilerek hesabın tasfiyesi halinde, BAYİ’nin nihai borcu içinden alınabilmek şartı ile BAYİ’ye iade
edilecektir.
YAPISAN AHŞAP kredi limitleri, BAYİ’nin cari hesap işleyişi, kendi takdir edeceği ve benzeri nedenlerle her zaman ek teminat mektubu talep edebilir, teminatların miktarını YAPISAN AHŞAP belirler. Teminatın ve/veya ek teminatın en geç istenildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ve sipariş verilmiş ise mutlaka sevkiyattan önce sağlanması gerekir. Teminat süresinde verilmediği taktirde YAPISAN AHŞAP işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini süreli veya süresiz, tamamen veya kısmen askıya alabilir, sevkiyatı durdurabilir, siparişi iptal edebilir veya bu nedenle sözleşmeyi fesih ederek mevcut alacaklarını mevcut teminatlardan mahsup ederek almaya sevkiyatı kesmeye, sipariş kabul etmemeye, teminat gücü ve risk hadlerinde sınırlı çalışmaya karar vermede tek başına yetkilidir.

BAYİ İşbu sözleşme kapsamında teminat olarak ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. vermiştir.

24.KEFALET:
İş bu sözleşmede BAYİ’nin YAPISAN AHŞAP’a karşı olan her türlü borçlarından ve taahhütlü ve/veya edimlerinden veya BAYİ’nin karşılıksız çıkan çeklerinden veya ödenmeyen senetlerinden veya ödemediği fatura bedellerinden veya cezai şart dahil olmak üzere Sözleşmede kefil adı altında imzası bulunanlar olarak YAPISAN AHŞAP‘a karşı, BAYİ ile birlikte müşterek ve müteselsil olarak borçlu
ve kefil olduğunu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Bu kefalet, sözleşmenin yenilenmesi halinde de sözleşmenin devamı müddetince devam edecektir. Sözleşme tarafları ve kefiller taahhütlerini yerine getirmedikleri takdirde YAPISAN AHŞAP’ın BAYİ ve kefil hakkında münferit veya birlikte (tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile) takipte bulunmaya veya dava açmakta hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler.
25. GARANTÖRLÜK:
Garantör BAYİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ve borçlarının ödenmesine sınırsız ve süresiz olarak garantör olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalayan şirket yetkilisi sözleşmeyi şirketi için ve aynı zamanda kendi garantörlüğü açısından da imza ile kendisinin bizzat 1. Garantör olduğunu ve sözleşmeye atacağı imza ile bunu kayıtsız şartsız kabul ettiğini, kendisi haricinde başka garantörleri ayrıca sağlayacağını beyan ve taahhüt eder.

26.FESİH HALLERİ
YAPISAN AHŞAP, yönetimince alınacak idari karar doğrultusunda tek taraflı olarak dilediği zamanda sözleşmeyi fesih edebilir, sözleşme konusu edimleri internet sistemini süreli veya süresiz olarak durdurabilir. BAYİ işbu sözleşme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde veya YAPISAN AHŞAP yazılı e-mail ile bildirimde bulunmak sureti ile BAYİ’nin bu sözleşme kapsamında sipariş verme yetkisini iptal etme ve sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde fesih iradesinin BAYİ’ye tebliğ edildiği tarihte sözleşme münfesih sayılacaktır. Bununla birlikte sözleşmenin işbu madde uyarınca feshi sebebiyle YAPISAN AHŞAP’nın maruz kalacağı zararların
tümünü BAYİ tazmin etmeyi taahhüt eder. Sözleşmenin feshi nedeniyle BAYİ, YAPISAN AHŞAP’dan herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunamaz.

BAYİ’nin ödemelerini aksatması, istenen teminatı vermemesi veya arttırmaması hallerinde YAPISAN AHŞAP her zaman sözleşmeyi fesheder. Fesih halinde YAPISAN AHŞAP sebep bildirmek zorunda değildir. Bu halde YAPISAN AHŞAP alacağı varsa alacağını elindeki teminatlardan karşılar, elindeki teminatlar alacağını karşılamağa yetmezse hukuki yollardan alacağını tahsil eder. BAYİ’nin vefatı veya fiilen işinde çalışmasına engel olacak sebeplerin zuhurunda, mirasçıları ile işbu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte YAPISAN AHŞAP tamamen serbesttir.
Ticareti terk, tasfiye, iflas, konkordato, borç ödemede acze düşme durumlarında YAPISAN AHŞAP ayrıca ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe yetkilidir. BAYİ’nin borçlusu bulunduğu kambiyo senetlerinden dolayı ödememe protestosuna muhatap kalması durumunda protestoyu kaldırmaması veya kesinleşmiş icrai takibata rağmen bu takibatı kaldırmaması halleri “borç ödemede acze düşme” olarak kabul edilir.

27.DELİL SÖZLEŞMESİ:
Bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuşmazlıklarda YAPISAN AHŞAP’ın ticari defterleri, kayıtları ve elektronik ortamdaki kayıtları ile internet ortamındaki kayıtları H.U.M.K. 287. maddesi anlamında münhasır delil olacaktır. BAYİ bu kayıtların sağlıklı tutulup tutulmadığı konusunda yemin teklifinde bulunamaz, kendi kayıt ve defterlerini delil olarak ileri süremez. Ayrıca BAYİ bu kayıt ve belgelere karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat eder. BAYİ işbu delil sözleşmesini içeren hükmün aksine bir iddiada ve delil sunma talebinde bulunamaz.

28.GEÇERLİ ADRESLER VE TEBLİGAT HÜKÜMLERİ:

BAYİ ünvanının, ticari iş adresinin veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir nedenle değiştirilmesi halinde; bu değişiklikleri gerek fiilen gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 gün zarfında YAPISAN AHŞAP’a yazılı olarak bildirecektir. Bu değişikliklerin 7 günlük süre içinde YAPISAN AHŞAP’a bildirilmemesi halinde YAPISAN AHŞAP tarafından BAYİ’ye eski adres ve/veya unvan adı altında gönderilen fatura, mektup, sevk irsaliyesi vb. gibi tüm evraklar yeni adres ve ünvana gönderilmiş ve usulüne uygun tebliğ edilmiş sayılır. BAYİ eski imzaya yetkili kişilerce imzalanan senet, çek ve benzeri BAYİ’yi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak borçlara bila itiraz ödeyeceğini önceden kabul eder. Vekilin vekaleti sona erdirildiğinde YAPISAN AHŞAP’a derhal bildirilmelidir. Vekilin yaptığı işlemler azli veya istifası YAPISAN AHŞAP’a yazılı olarak bildirilene kadar geçerlidir. BAYİ duyuru mecrası olarak YAPISAN AHŞAP tarafından internet’te belirtilmiş olan tüm duyuruları usulüne uygun olarak haberdar olmuş ve tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini bila itiraz beyan eder.

29. İHTİYATİ HACİZ VE TEDBİR:
BAYİ; borcuna karşılık, mahsuben veya teminat olarak vermiş olduğu kambiyo evrakı, teminat mektubu, ipotek ve diğer evraka hiçbir protestoya veya ihbara gerek kalmadan YAPISAN AHŞAP tarafından işleme konulduğunda itiraz etmeyeceğini ve bunlar hakkında ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulanma talebinde YAPISAN AHŞAP’ın teminattan muaf olacağını, YAPISAN AHŞAP’ın teminatsız ihtiyati haciz istemine şimdiden bila rücu bila kaydu şart kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.

30.YARGILAMA MASRAF VE ÜCRETLERİ:

BAYİ’nin temerrüdü veya sözleşmeye aykırı davranışı sonucu doğacak alacağın tahsili zımnında ve/veya sözleşmeden kaynaklanan her tür borcun tahsili için YAPISAN AHŞAP’nın mahkeme ve icra dairelerinde yasal takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde; Bayi, YAPISAN AHŞAP’ın yaptığı tüm masraflarla birlikte, YAPISAN AHŞAP’ın avukatına ödeyeceği %10 vekalet ücretini ve YAPISAN AHŞAP’ın tahsilattan ödeyeceği cezaevi ve tahsil harçlarını, yasal işlemlerden doğacak her tür damga pulu harç ve rüsumlarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

31.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
YAPISAN AHŞAP bu sözleşmede ve sözleşme eklerinde kendisine tanınan tek taraflı yetki ile yapacağı değişiklikleri, sözleşmenin ifasına yönelik yöntem ve talimatları ve bilgi belge isteğine ilişkin yaratacağı usuli formları mevcut sözleşmeye ek yapmak suretiyle veya internet’ te ilan etmek suretiyle yapabilir. BAYİ bu ek talimat ve formları sözleşmenin eki olarak kabul edeceğini ve uygulayacağını şimdiden bila itiraz kabul eder.

32.HAKLARIN SÜREKLİLİĞİ:
YAPISAN AHŞAP’ın sözleşmede kendine tanınmış olan hak ve yetkilerinden bir kısmını kullanmamış olması hiçbir zaman bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

33.GENEL HÜKÜMLER
Bu sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uygulanır. Sözleşme maddelerinden herhangi birinin yasal düzenlemeler nedeni ile iptali veya geçersiz hale gelmesi durumunda diğer maddeler ile birlikte sözleşme yürürlükte kalır.

34.YERİNE GEÇME
İş bu sözleşme taraflar arasında önceki tarihlerde başkaca yapılmış sözleşmeler var ise bunların yerine geçer. Önceki sözleşmelerden kaynaklanan YAPISAN AHŞAP hak ve alacak talep hakları YAPISAN AHŞAP için saklı hak teşkil eder.

35.ONAY
İşbu sözleşmeyi imzalayan taraflar temsil ettikleri şirketlerin yetkilisi oldukları ibraz ettikleri sirküler mucibince kabul edilirler. İmzada hazır bulunan ve sözleşmeye imzalarıyla hayat veren taraf temsilcileri, oluşacak imza ve evrak karışıklığından bahisle imza ve belge içeriklerine itirazda bulunamazlar. Bu halde YAPISAN AHŞAP’ın elinde sözleşme suretleri esas belge sayılır ve bu belgeye göre değerlendirme yapılır.

36.CEZAİ ŞART:
İşbu sözleşmenin BAYİ tarafından herhangi bir maddesinin ihlali nedeni ile ihtarlı veya ihtarsız YAPISAN AHŞAP tarafından feshi halinde verilen teminatın %30’u (23.mad.Belirtilen teminat değerinin %30u) YAPISAN AHŞAP tarafından ihtara gerek kalmaksızın cezai şart olarak nakde çevrilerek irad kaydedilir. BAYİ’nin sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlali sonucu YAPISAN AHŞAP’ın haklı nedenle akdi fesih etmesi durumunda, BAYİ vereceği/vermiş olduğu teminat bedelinin %30’u tutarındaki cezai şart bedelini talebi halinde en yüksek banka kredi faiziyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi, bu tutarın teminat içinden mahsup ile irat olarak kaydedilmesini kabul ve taahhüt eder. Teminatın müteakip kısmından da YAPISAN AHŞAP’ın tazminat, hak ve alacakları mahsup edilir. Bu işlemlerden sonra herhangi bir tutar artar ise artan kısım BAYİ’ye iade edilir. İrad kaydedilen kısım çıktıktan sonra teminatın kalan kısmının YAPISAN AHŞAP’ın tazminat hak ve alacaklarını karşılamaması durumunda, YAPISAN AHŞAP’nın tahsil edemediği alacak için takibat hakkı saklıdır.

37. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:
İşbu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup 1yıl sürelidir.

38. YETKİ:
İşbu sözleşme nedeni ile ihtilaf vukuunda Samsun Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu 38 ana madde ve 5 Ekden oluşan sözleşme taraflarca okunmuş kabul edilmiş ve …………………………… tarihinde imza altına alınmış, taraflara birer suret verilmiştir.

BAYİ

BAYİLİK VEREN

YAPISAN AHŞAP

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

1)………………………… Amerikan Doları kadarı ile BAYİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan YAPISAN AHŞAP’a olan borçlarına işbu sözleşmenin devamı müddetince müşterek müteselsilen kefil olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad-Soyad-İmza

2)……..………………… Amerikan Doları kadarı ile BAYİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan YAPISAN AHŞAP’a olan borçlarına işbu sözleşmenin devamı müddetince müşterek müteselsilen kefil olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad-Soyad-İmza

GARANTÖR
Sınırsız ve süresiz olarak işbu sözleşmeden kaynaklanan YAPISAN AHŞAP’a olan borçlara ve sözleşmenin edimlerinin yerine getirilmesine garantör olduğumu kabul, beyan ve taahüt ederim.

Ad-Soyad-İmza Ad-Soyad-İmza-Kaşe

Ek-1

TAAHHÜTNAME

YAPISAN AHŞAP’dan satın aldığımız ve alacağımız emtia karşılığında vermiş olduğumuz bonolarımızdan herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi durumunda, müteakip vadeli diğer bütün bonolarımızın muacceliyet kesbedeceğini, tarafımıza hiçbir

ihbar ve ihtara ve ademi tediye protestosuna mahal kalmaksızın borcumuzun ve bonolarımızın tamamı hakkında alacaklının her türlü kanuni takibi başlatmakta serbest ve hakkı olduğunu bila kaydu şart beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

ÜNVANI:

FİRMA KAŞESİ VE YETKİLİ İSİM VE İMZASI:

ADRESİ:

TARİH:

Yukarıda kimlik bilgilerimin yer aldığı üzere ………………………………………………………… Bayiye YAPISAN AHŞAP tarafından gönderilmiş emtia/kargoyu teslim almaya yetkili kılındığımı, bununla ilgili her tür sorumlulukları üstlenmiş olduğumu, ilgili teslimat evrakını imzalayarak teslim almaya ve irsaliye ve faturaları ve emtiayı tarafıma yetki vermiş olan firma adına aldığımı/alacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
TESLİM ALMA YETKİLİSİ İMZASI:

Yukarıda bildirmiş olduğumuz şahsın şirketimiz adına gönderilen emtia/kargoyu teslim almaya yetkili kılındığını ve ilgili tüm sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, yetkili tarafından teslim alınan emtia/kargo ve evrakın tarafımızca alınmış kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ŞİRKET KAŞESİ VE İMZA :

Ek-2

BAYİ BİLGİ FORMU

Firma Adı :

Adres :

Posta Kodu :

Vergi Numarası :

Vergi Dairesi :

Tel :

Faks :

Elektronik Posta Adresi :

Sipariş vermeye yetkili kişiler

Ek-3

FARKLI ADRES FORMU

Firma Adı :

Teslim alma yetkilisinin

Adı Soyadı :

TC Kimlik No :

Adres :

(Tam ve açık olmalıdır) :

İlçe :

İl :

Posta Kodu :

Telefon :

GSM :

Tarih :

YAPISAN AHŞAP KREDİ KARTI ÖDEME FORMU

Müşteri Ünvanı :

Kredi Kartı Hamilinin

Adı Soyadı :

Baba Adı :

Ev Telefonu :

Ev Adresi :

Cep Telefonu :

İş Telefonu :

İş Adresi :

Kredi Kartı Tipi : Visa : MasterCard :

Kredi Kartı Numarası :

Kredi Kartı Güvenlik No :

Kredi Kartı S.Kullanma Tarihi : Ay : Yıl :

Kredi Kartı Banka Adı :

YAPISAN AHŞAP, internet internet satış sitesi kanalıyla satışa arz edilen ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediğim takdirde almak istediğim ürünlerin bedellerinin o gün internet’te duyurulan YAPISAN AHŞAP kuru üzerinden hesaplanarak TL karşılığının kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve bu tutarın YAPISAN AHŞAP’ın ilgili hesaplarına yine YAPISAN AHŞAP tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.

Tarih Tarih

Firma / Kaşe / İmza Kart Hamili / İsim / İmza

BAYİ’nin YAPISAN AHŞAP’a vermesi gereken Teminat Mektubu Örnek Metni

Sayın YAPISAN AHŞAP

Şirketiniz ile ……………………………………………………………………………..(bundan böyle iş bu teminat mektubunda BAYİ olarak anılacaktır) arasında imzalanan Bayilik Sözleşmesi sebebiyle BAYİ’nin sözleşmedeki edimlerini, yükümlülüklerini, taahhüt ve kabullerini yerine getirmemesi veya eksik getirmesi veya zamanında yerine getirememesi, BAYİ’nin eylem ve işlemleri sebebi ile YAPISAN AHŞAP’a verilebilecek maddi zararlar, BAYİ’nin kanunen veya sözleşme sebebi ile yapmak zorunda olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı YAPISAN AHŞAP tarafından yapılan her türlü ödemenin karşılanması, teslim alınan ürün bedellerinin veya mal hizmet faturalarının veya bunların mukabili verilen kıymetli evrakın bedellerinin ödenmemesi veya ilgili maddedeki vade farkının ve ilgili maddedeki cezai şartın ödenmemesi durumlarında bu durumlardan herhangi birini bildiren ilk yazılı talebiniz üzerine önceden ihtarname keşidesine, hüküm alınmasına ve Bayi’nin izninin alınmasına gerek olmaksızın ………………………………………….-TL’sına kadar talep edilen miktarı derhal ve nakden ödeyeceğimizi Bankamız ad ve hesabına kabul ve taahhüt ederiz.

İş bu teminat mektubu süresiz olarak düzenlemiştir.

WhatsApp Canlı Destek !

Merhaba nasıl yardımcı olabilirim?